Onze toekomst

Transitie

Door onze nieuwe positie gaan we behoorlijk veranderen. We hebben in 2018 een regioplan opgesteld. Dit was nodig voor de bijbehorende 3-jarige financiering voor de O&I. In het regioplan beschrijven we onze rol als regio-organisatie voor de eerste lijn in Drenthe.

Regioplan

Dit is een plan voor de periode van 2019-2021 waarin we ingaan op:

  • de objectieve regiokenmerken van Drenthe: de vergrijzing en ontgroening binnen de provincie en de hoge totale (huisartsen)zorgkosten per inwoner
  • onze visie op huisartsenzorg: veranderende rol van de huisarts, de toekomst van het praktijkhouderschap en de huisartsenopvolging
  • een plan voor het verbeteren van de vertegenwoordigingsstructuur binnen Drenthe samen met de Drentse Huisartsen: de aanstelling van Hagro-vertegenwoordigers om de verbinding tussen en betrokkenheid van huisartsen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau te optimaliseren
  • versterking regio-organisatie HZD: versterking van onze faciliterende rol
  • Samengaan met de CHD

Manager praktijkvoering

Eén van de ontwikkelingen die voortvloeit uit onze visie op huisartsenzorg en de groeiende problematiek rondom de huisartsenopvolging in Drenthe, is de 3-jarige pilot met een manager praktijkvoering vanaf 2019.

Vanwaar?

We gaan onderzoeken of een scheiding tussen patiënthouderschap (medische eindverantwoordelijkheid van de huisarts vanuit zijn kerntaak) en praktijkhouderschap (bedrijfsmatige eindverantwoordelijkheid door bijvoorbeeld een manager bedrijfsvoering) effectief is. We vermoeden dat het bijdraagt aan het (her)vinden van werkplezier van de huisarts in zijn of haar kerntaak.

Pilot

Daarom starten we in 2019 met de pilot 'manager bedrijfsvoering' in een aantal huisartsenpraktijken. De huisarts in de rol van patiënthouder en een externe bedrijfskundige manager in de rol van praktijkhouder. Deze praktijkhouder is een gelijkwaardige sparringpartner voor de huisarts en managet de bedrijfsvoering binnen de praktijk en de netwerkvorming rond de huisartsenpraktijk.

Zo wordt Drenthe een aantrekkelijke provincie voor huisartsen om te werken.

Stefan Meinema, directeur bedrijfsvoering

CHD

De belangen van de Drentse huisartsen worden het beste gediend door middel van een uniforme vertegenwoordiging: één voordeur, één geluid, één strategie. De Drentse Huisartsen willen graag formele zeggenschap binnen de CHD.

Hierover heeft het bestuur van de Drentse huisartsen verschillende gesprekken gevoerd met zowel de directeur/bestuurder van de CHD als de Raad van Toezicht van de CHD. Hieruit voortvloeiend is onze directie en van de CHD gevraagd om de inhoudelijke samenwerking te bespreken, zodat een goede verbinding tussen dag- en ANW-zorg tot stand komt.

Constructief

Deze gesprekken waren constructief: we hebben de samenwerking op een aantal thema’s kunnen intensiveren. Ook is hen gevraagd na te denken over een samenwerkingsstructuur. Deze gesprekken continueren we in 2019.

In 2019 praten we verder over het tot stand brengen van een uniforme vertegenwoordiging.

Maartje Kort, directiesecretaris

Ziekenhuizen

Periodieke overleggen

In 2018 hebben we met alle ziekenhuizen in Drenthe structurele bestuurlijke overleggen gepland tussen de RvB van het ziekenhuis en een afvaardiging van onze organisatie en van Drentse Huisartsen. In 2019 zetten we deze periodieke overleggen voort. Het draagt immers bij aan de positionering van de huisartsen als sterke gesprekspartners namens de eerste lijn.

 

Kernteam ziekenhuislandschap

De zorg in Drenthe en Zuidoost Groningen verandert snel: de vraag naar zorg stijgt en de schaarste bij zorgpersoneel neemt toe. Gevolg hiervan was de beslissing van Treant (ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal) in het voorjaar om de afdelingen klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde op locatie Scheper in Emmen te concentreren en daarmee deze afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten.

Kernteam

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is rond de zomer een kernteam opgezet met leden vanuit HZD/DH, Treant Zorggroep, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Zilveren Kruis en Menzis, om tot consensus te komen over een toekomstscenario voor de inrichting van  ziekenhuiszorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen. Dit onder leiding van Gupta Strategists. Gupta Strategists is een onafhankelijk adviesbureau voor organisaties in de zorgsector. In februari 2019 presenteert dit kernteam een toekomstscenario.


 

Woordvoerders

Namens ons is Ron Wissink lid van de kerngroep en namens Drentse Huisartsen is dat Lamiek Westerhof. Zij hebben samen één stem namens de huisartsen. Ron heeft het mandaat van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) gekregen om ook de huisartsen in Zuidoost Groningen te vertegenwoordigen. Ron is, samen met de stafvoorzitter van het WZA en een staflid van Treant, woordvoerder van dit kernteam.

Waarom doen we hieraan mee?

We hebben bewust gekozen voor het initiatief van en deelname aan het kernteam. En ook voor het woordvoerderschap. Wij zijn immers in 2018 samen met Drentse Huisartsen de weg van een proactief mediabeleid ingeslagen. Zo laten we het geluid van onze huisartsen horen.

Onze deelname sluit naadloos aan bij onze rol als regio-organisatie.

Ron Wissink, medisch directeur