Onze netwerken

Huisartscoördinatoren

Door verandering van wetgeving komen meer zorgtaken bij de gemeente te liggen. Huisartsen krijgen daardoor meer met de gemeente te maken. De samenwerking komt beter van de grond door de inzet van een huisartscoördinator. Wij faciliteren deze netwerkgroep.

Sociale domein

Het bij de Drentse huisartsen ophalen van thema’s die het sociale domein kan overnemen is niet eenvoudig en de samenwerking met de gemeente verloopt vrij wisselend. Er zijn succesvoorbeelden zoals met de POH Jeugd, maar daarnaast bemoeilijkt wisseling van ambtelijk personeel soms een structurele samenwerking.

Voor een betere aansluiting bij de belangen in de huisartsenzorg gaan wij komend jaar zelf de ondersteuning van de huisartsen coördineren.

Heidi Strijker, praktijkconsulent
 

Transmuraal

Transmuraal coördinatoren maken én houden verbinding tussen huisartsen en specialisten over optimale samenwerking, zodat kwalitatief hoogwaardige zorg voor de patiënt in de regio gewaarborgd is. Met Treant hebben we een gezamenlijke, gelijkwaardige afspraak gemaakt over de bekostiging en aansturing van de transmuraal coördinatoren.

BOTZ

HZD en Treant Zorggroep zijn in de zomer van 2018 het Bestuurlijk Overleg Transmurale Zorg overeengekomen. Hierin hebben we samen nagedacht over de organisatie- en communicatiestructuur voor de inzet en werkzaamheden van de transmuraal coördinatoren en de transmurale werkafspraken. Het doel van dit zogenaamde BOTZ is om op structurele en gelijkwaardige wijze verbinding tot stand te brengen waar het gaat om de samenwerking tussen de eerste en tweedelijnszorg.

2019

Met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) werken we aan een soortgelijke afspraak. In Meppel willen we dit in 2019 opstarten.

 

Praktijkmanagers

Het praktijkmanagersnetwerk is de afgelopen jaren behoorlijk succesvol geweest gezien de toename van het aantal praktijkmanagers in Drenthe. Het ‘ontwikkelteam praktijkmanagement’ heeft in 2018 de laatste QuickScans afgerond en is op oproepbasis beschikbaar geweest voor onze huisartsenpraktijken die behoefte hadden aan ondersteuning.

Faciliteren

In 2019 stopt het praktijkmanagersnetwerk met het aanbieden van de Quickscan en de consultancy uren. Wel blijven we het netwerk faciliteren om het delen van kennis te bevorderen en scholingen te organiseren op het gebied van praktijkmanagement.

We hebben drie themabijeenkomsten georganiseerd over de AVG, personeelsmanagement en kosten-baten analyses. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht.

Marijke Blommendaal, praktijkmanager
 

De oprichters van het praktijkmanagersnetwerk: Rina, Gerda, Harm-Jaap, Marijke, Jenny en Ina De oprichters van het praktijkmanagersnetwerk: Rina, Gerda, Harm-Jaap, Marijke, Jenny en Ina

Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn

Het Palliatief Consultatieteam Drenthe wil het eerste aanspreekpunt zijn voor palliatieve zorg in Drenthe. Samen werken wij aan het sterker profileren van het team in de eerste lijn én aan de afstemming met de tweede lijn. We ondersteunen het PCTD eerste lijn al enkele jaren. Doel hiervan is de palliatieve zorg voor patiënten in Drenthe te verbeteren door communicatie, samenwerking, afstemming en scholing.

 

Leden van het Palliatief Consultatieteam Drenthe Leden van het Palliatief Consultatieteam Drenthe

Wat hebben we dit jaar gedaan?

Dit jaar hebben we de palliatieve patiëntbesprekingen bij een aantal huisartsenpraktijken uitgebreid. Dit hebben we gedaan door het MDO rondom ouderenzorg en palliatieve zorg op elkaar af te stemmen. Ook hebben we een transmurale werkafspraak gemaakt. Het team van PCTD heeft in het voor- en najaar een succesvol symposium georganiseerd voor huisartsen en verpleegkundigen. Wij hebben geholpen met de organisatie. 

De twee symposia werden goed bezocht en als waardevol beoordeeld. Hier gaan we in 2019 zeker mee door!

Liliane Sloot, coördinator innovatie & ontwikkeling

Provinciaal & regionaal

We zijn in meerdere provinciale en regionale netwerken vertegenwoordigd rondom ouderenzorg en acute zorg, 24x7.  

Nieuw

Nieuw dit jaar is onze deelname aan het Eerstelijnsverblijf (ELV). We hebben in alle HEMA-regio’s (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen) een ELV-loket opgericht, dat sinds april 2018 beschikbaar is. Voortaan bellen onze huisartsen het regionale ELV-loket, waar de voorkeur voor de zorgaanbieder kan worden aangegeven en overlegd wordt over de plaatsing en overdracht. Meerdere telefoonnummers bellen is vanaf nu verleden tijd. Via het regionale ELV-loket kun je gemakkelijk een bed aanvragen.

Ook is er nu realtime inzicht in de beddencapaciteit via een online systeem.

Jaap te Velde, coördinator integrale ouderenzorg Drenthe
 

Laaggeletterdheid

We zijn in september 2018 bondgenoot geworden voor een geletterd Drenthe. Marijke Blommendaal, praktijkmanager gezondheidscentrum Assen Noord, ondertekende het convenant namens ons tijdens de week van de alfabetisering.

Marijke Blommendaal, tweede van links Marijke Blommendaal, tweede van links

Vanwaar bondgenoot?

Laaggeletterd betekent moeite hebben met lezen en schrijven. Naar schatting is 1 op de 6 mensen laaggeletterd. Als huisarts zou je dagelijks mensen op je spreekuur zien die moeite hebben met lezen en schrijven. En ook met formulieren invullen, straatnaam­borden lezen, reizen met openbaar vervoer, voorlezen aan (klein)kinderen, pinnen en digitaal betalen, werken op de computer, solliciteren en het begrijpen van medische informatie.

Samen zetten we ons in voor bewustwording van laaggeletterdheid.

Irma Zwartjens, praktijkconsulent