Wat we doen

Ketenzorg

Onze praktijkconsulenten hebben alle huisartsenpraktijken in Drenthe bezocht voor een ketenzorgjaargesprek. Deze gesprekken én VIPLive-rapporten geven inzichten in de huisartsenpraktijk om de kwaliteit van zorg binnen de zorgprogramma’s op peil houden. Of zelfs te optimaliseren. 

Wij krijgen door het ketenzorgjaargesprek óók inzicht in behoefte van onze huisartsen en praktijkmedewerkers.

Siska van der Vlugt, manager kwaliteit
 

DM type 2

De zorg voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk is al jaren goed georganiseerd en reguliere zorg geworden. Dat blijkt dit jaar opnieuw uit de indicatoren.

Hoofdbehandelaar DM type 2 patiënten

Aantal patiënten met DM type 2

Het aantal patiënten in Drenthe met Diabetes Mellitus type 2 groeit nog steeds maar gelukkig minimaal. In 2017 waren er 31.217 DM type 2 patiënten ouder dan 18 jaar. In 2018 is dat aantal 31.864.

In tweede lijn

Ruim 10% van alle DM type 2 patiënten wordt behandeld door de specialist in het ziekenhuis. Dat percentage is vergelijkbaar met vorig jaar en dus redelijk stabiel in Drenthe. Ook komt dit percentage overeen met de landelijke cijfers.

CVRM

NHG-standaard

In 2019 komt er een nieuwe NHG Standaard CVRM. Samen met Tineke Holwarda en Jan Contermans, onze kaderhuisartsen CVRM i.o., herschrijven we het zorgprogramma CVRM. Ook gaan we voor de zomer van 2019 scholingen organiseren over de deze nieuwe NHG Standaard.

In 2018 hebben we de CVRM-populatie in Drenthe geanalyseerd. Wegens een te grote inclusie hebben we besloten dat een bloeddrukregistratie aangeeft of er sprake is van een terechte inclusie. Onze huisartsenpraktijken zijn voortvarend te werk gegaan en hebben nogmaals in vrij weinig tijd de in- en exclusielijsten doorgenomen. Een groot compliment hiervoor!

 

COPD

Het aantal COPD-patiënten in de keten is in 2018 licht afgenomen ten opzichte van 2017: 10.398 versus 10.691 COPD-patiënten.
De longarts behandelde in 2018 iets meer COPD-patiënten dan vorig jaar: 38% versus 32%. 

Hoofdbehandelaar COPD patiënten

Formularium

Onze werkgroep in Hoogeveen maakt een formularium inhalatiemedicatie bij astma en COPD. We verwachten dat dit formularium in het voorjaar van 2019 beschikbaar is.

Betere registratie

De COPD-indicatoren die in de huisartsenpraktijk worden vastgelegd zijn gestegen ten opzichte van 2017. We weten dat registratie niet iets zegt over de kwaliteit van de geleverde zorg. Maar we kunnen wél concluderen dat COPD-patiënten beter in kaart worden gebracht vergeleken met vorig jaar. Zo zien we een mooie stijging van het registreren van de ziektelast.

Indicatoren 2018 Indicatoren 2018

Benchmarkcijfers

In de trendrapportages wordt het landelijke gemiddelde (groene cijfers) vergeleken met onze scores op verschillende indicatoren. Hierin zijn ook de scores van voorgaande jaren opgenomen.

 

 

Download scores indicatoren

    COPD 9,9 kB
    HVZ 9,7 kB
    VVR 10 kB

Integrale ouderenzorg

Het zorgprogramma gaat uit van persoonsgerichte ouderenzorg met een preventieve en proactieve aanpak. Het zorgprogramma is aangepast en opnieuw beschreven in samenwerking met ketenpartners en ons expertteam ouderenzorg. Centraal staat de multidisciplinaire aanpak door een kernteam ouderenzorg in de huisartsenpraktijk, waarbij huisartsen, praktijkondersteuners welzijnswerk, wijkverpleging en een specialist ouderengeneeskunde nauw samenwerken.

Coördinator kernteam

Vanaf het voorjaar 2018 is het mogelijk om een coördinator kernteam aan te stellen met een vergoedingsregeling via ons. De coördinator is de kartrekker en begeleidt een effectief en proactief overleg van alle betrokken zorgverleners. En houdt daarbij verbinding met het sociaal domein. De 115 deelnemende huisartsenpraktijken kregen een training voor de coördinatoren kernteam en komen voortaan 4 keer per jaar in regionale kennisgroepen bijeen.

Van EGPO naar VIP

We zijn in het voorjaar overgestapt van eGPO naar de communicatie module VIP Samenwerken van VIPLIve Calculus. VIP Samenwerken is een digitaal instrument om veilig informatie te delen met externe zorgverleners. Dit kan via een veilige chat en samenwerken in een digitaal Gezondheidsplan.

In het najaar hebben we alle workshops gegeven. Ook in 2019 verzorgen wij workshops voor huisartsenpraktijken en externe zorgverleners om samen te werken in VIP Samenwerken. Mantelzorgers en patiënten kunnen ook aan dit communicatiesysteem deelnemen. Dit gaat via een app via de huisartsenpraktijk.

ELV coördinatiepunten

Op ons initiatief zijn er in samenwerking met alle VVT-instellingen, ziekenhuizen en Proscoop, vier coördinatiepunten Eerstelijnsverblijf (ELV) opgericht voor de toeleiding naar ELV laagcomplex, ELV hoog complex en ELV palliatieve zorg.

Via de capaciteitsmodule van POINT is inzichtelijk waar de lege bedden in de regio zijn en kunnen huisartsen voortaan via één regionaal nummer een ELV-bed aanvragen. 

De ELV punten worden komend jaar uitgebreidere coördinatiepunten. Denk bijvoorbeeld aan crisisbedden, hospice bedden, logeermogelijkheden, GRZ bedden en observatiemogelijkheden.

Regelmatige evaluaties en ervaringen laten zien dat we op de goede weg zijn.

Jaap te Velde, coördinator integrale ouderenzorg Drenthe

Nieuwe zorgstraten

Hartfalen

De overleggen met de cardiologen van Treant en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) over het terugverwijzen van stabiel ingestelde patiënten met hartfalen naar de huisartsenpraktijk waren succesvol. We hebben een zorgprotocol hartfalen dat toegespitst is op de zorg die de huisartsenpraktijken gaan leveren aan stabiel ingestelde patiënten met hartfalen. Bijna 100 zorgverleners zijn geïnformeerd over het nieuwe zorgprotocol en inhoudelijk bijgeschoold.

Deelname

Nieuw is dat wij onze huisartsenpraktijken vragen eerst de andere ketenprogramma’s op orde te hebben voordat ze met hartfalen starten. Eind 2018 hebben onze praktijkconsulenten 10 huisartsenpraktijken bezocht voor dit specifieke thema.

2019

Daarvan gaan 4 praktijken in januari 2019 starten. De overige 6 praktijken starten in april. Omdat de meeste huisartsenpraktijken een enorme slag hebben gemaakt met het op orde hebben van de CVRM, verwachten we komend jaar een grotere belangstelling voor hartfalen.

Speerpunt voor 2019 is afspraken maken met cardiologen over de zorg voor palliatieve patiënten. Ook gaan we een aanvraag doen bij Zilveren Kruis voor de financiering van de hartfalenzorg. Zilveren Kruis heeft al aangegeven hier positief tegenover te staan.

 

GGZ

We hebben samen met GGZ Drenthe de inhoudelijke en organisatorische samenwerking onderzocht. Dit om de doorstoom te verbeteren en ter ondersteuning van onze huisartsen en POH GGZ. Hierbij hebben we verschillende scenario’s onder de loep genomen dat uiteindelijk tot een plan heeft geleid waardoor we intensiever gaan samenwerken. Het gezamenlijk oppakken van het werkgeverschap van de POH GGZ bleek financieel niet haalbaar.

Wij gaan zelfstandig huisartsen ondersteunen in de GGZ-zorg op zowel inhoudelijk als HRM-vlak, ter bevordering van de doorstroom in de GGZ-keten.

Ingeborg Weuring, projectleider GGZ

Expertise

Hiervoor maken we gebruik van de inhoudelijke expertise van GGZ Drenthe. Dit hebben we in november 2018 aan onze huisartsen bekendgemaakt. Als reactie hierop heeft GGZ Drenthe laten weten de dienstverlening van de POH GGZ in een rustig tempo te gaan afbouwen.

Therapeutisch Oncologisch Programma (TOP)

Deze pilot, onder leiding van Elkana Waarsenburg, huisarts, is voor patiënten die meer dan 6 maanden geleden (maar korter dan 2 jaar) de diagnose kanker hebben gekregen of in opzet curatief zijn behandeld. Deelnemende patiënten krijgen één jaar persoonlijke én deskundige begeleiding van een team van huisartsen, fysiotherapeuten, psychologische ondersteuning en een diëtist. Samen met dit team gaat de patiënt werken aan een duurzame leefstijl, zelfzorg en oncologische nazorg. Ons doel is uiteindelijk deze pilot uit te breiden zodat we meer patiënten met kanker van goede nazorg kunnen voorzien.

Deelnemers

We hebben de huisartsen in de regio Assen in de zomer van 2018 geïnformeerd over deze pilot en ze gevraagd patiënten die aan de criteria voldoen aan te dragen. Daaruit zijn 45 patiënten voorgedragen, waarvan er uiteindelijk 19 patiënten voldeden aan de inclusiecriteria en/of paste in hun dagelijkse activiteiten.

Controlegroep

Van de 26 patiënten die besloten hebben niet aan TOP deel te nemen, hebben 16 ingestemd om wél deel te nemen aan de controlegroep. Zij hebben bij aanvang van de TOP meerdere vragenlijsten ingevuld en gaan dit ook doen aan het einde van het programma.

Nu een pilot, later structureel?

Het programma is half januari 2019 van start gegaan en loopt tot half januari 2020. Daarna worden de uitkomsten geanalyseerd. Halverwege 2019 gaan we de pilot tussentijds evalueren. Bij een succesvolle uitkomst willen we TOP structureel voortzetten op andere plaatsen in Drenthe. Mooi aan dit programma is dat iedereen bijdraagt, zo ook de Rijksuniversiteit Groningen en Lentis.  

Multidisciplinair samenwerken

Dit programma is helemaal nieuw en daarmee onbekend. Maar na toelichting – ook door bovenstaande flyer- heeft Elkana de afgelopen maanden positieve reacties vanuit meerdere huisartsenpraktijken gekregen. Maar liefst 11 verschillende huisartsen hebben actief patiënten aangedragen.

Elkana vertelt:

Het enthousiasme binnen het multidisciplinair team is heel groot. We zien dat deze overstijgende vorm van samenwerking tot meer expertise-uitwisseling en positiviteit leidt. Doorgaans maken we er te weinig gebruik van, maar daar liggen wel kansen.

 

Samen maken we er een joint event van!

Elkana Waarsenburg, huisarts

Communicatie en scholing

Scholing

Sandwichcursus chronische zorg

Nieuw dit jaar was de Sandwichcursus chronische zorg. Vanuit de Drentse huisartsenpraktijken ontstond de wens om scholingen voor chronische ziekten te clusteren. Samen met de WDH hebben we deze wens dit jaar kunnen realiseren. En met succes!

Op 15/16 en 29/30 november 2018 hebben meer dan 200 Drentse huisartsen en praktijkondersteuners de Sandwichcursus in Hotel Moorivier in Dalfsen bezocht.

COPD en DM type 2

De tweedaagse stond in het teken van nascholingen op het gebied van COPD en DM type 2. Daarnaast besteedden we aandacht aan het integraal zorgprogramma en konden de deelnemers zelf sparren over de ketenzorg. Wij zijn de eerste regio-organisatie die huisartsen en praktijkondersteuners uit de provincie op 2 dagen bij elkaar kregen. Een uniek moment! Door het grote succes bieden we de Sandwichcursus in 2019 opnieuw aan: ditmaal gericht op ouderenzorg en hart- en vaatziekten.

Workshop positieve gezondheid Workshop positieve gezondheid

Scholingsportaal

Vlak voor de zomer zijn we live gegaan met ons nieuwe scholingsportaal. Dit is een portaal waar onze huisartsenpraktijken zélf inzicht hebben in hun scholingshistorie. Zo kunnen praktijkmedewerkers zien wanneer hun bekwaamheid voor een bepaalde scholing verloopt, zoals CASPIR 6. Ook is direct te zien wanneer we deze scholingen opnieuw aanbieden. Op die manier kan iedereen zich tijdig hercertificeren.

 

Inschrijven en inzicht

Het is ook mogelijk voor de huisarts en/of praktijkmanager om een totaaloverzicht te krijgen. Daarnaast beschikt het nieuwe portaal over álle scholingen die we aanbieden, kunnen medewerkers zich inschrijven en is er een overzicht beschikbaar van alle scholingen die iemand gevolgd heeft. Handig: het bewijs van deelname kan ook direct worden gedownload. 

In 2019 gaan we het scholingsportaal optimaliseren.

Myriam Bijstra, coördinator scholingen

Communicatie

Door de komst van meerdere nieuwe collega’s in korte tijd wordt de interne communicatie steeds belangrijker. Om die reden hebben we in 2018 ons communicatiebeleid herzien en werken we voortaan ook aan een interne communicatiestrategie. Ook zijn we dit jaar een landelijke campagne gestart om huisartsen (in opleiding) naar Drenthe te krijgen. 

Huisartsenopvolging

De afgelopen jaren richtten we ons op zichtbaar zijn voor onze huisartsen en  praktijkmedewerkers. Onze huisartsenpraktijken weten ons steeds beter te vinden en we merken dat we toegankelijk zijn. In 2018 hebben we onze communicatie-activiteiten verbreed door te werken aan een oplossing voor de huisartsenopvolgingsproblematiek.

LOVAH

Drenthe heeft al een tijdje moeite met het vinden van praktijkopvolgers. Om die reden gaan we in mei 2019 een symposium voor (startende) huisartsen uit andere provincies organiseren. We werken een flink deel van 2018 aan de campagne ‘Word huisarts in Drenthe’, waarmee we in januari 2019 op het LOVAH-congres in Utrecht staan voor huisartsen in opleiding.

Ode aan de Drentse huisarts

Daarnaast filmden we van september tot december 2018 vier Drentse huisartsen: Ben Luten, Catrien Brinkman, Hester Waalkes-Klasen en Sebastiaan Dam. Dit resulteerde in de sfeerfilm Ode aan de Drentse huisarts. In deze film laten Ben, Catrien, Sebastiaan en Hester zien wat het huisartsenvak in Drenthe zo bijzonder maakt en hoe fijn het leven hier is.  

 

We worden steeds bekender in het land. Zo is onze film al meer dan 2600 keer bekeken. Daar zijn we trots op!

Joyce van Dijk, communicatieadviseur

Praktijkvoering

Contracten

Financiering

De O&I draagt bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en ondersteunt de patiëntenzorg op praktijk-, wijk- en regionaal niveau en vooral de verbinding tussen deze verschillende niveaus.

O&I financiering voor drie jaar

In november 2018 hebben wij als regio-organisatie een principeakkoord voor de O&I met Zilveren Kruis gesloten voor de komende drie jaar. Daarin is de financiering voor de huidige GEZ-en via ons vastgesteld voor de komende drie jaar.

Financiering 'zorg' voor één jaar

Voor de inkoop van de chronische zorg en de ouderenzorg hebben we voor 2019 een éénjarig contract gesloten. Een logische keuze gezien de te verwachten ontwikkelingen binnen de chronische zorgpaden.

In 2019 wordt onze financiële rapportagestructuur aangepast naar aanleiding van O&I.

Geertje Speelman, coördinator financiën

Integraal zorgprogramma

Samen met de Vakgroep Health Services Research (HSR) van de Universiteit Maastricht onderzoeken wij de mogelijkheid van één integraal programma chronische zorg. Het doel van dit programma is om de zorg voor chronisch zieke patiënten persoonsgericht en integraal te organiseren door betere samenwerking tussen professionals en een ziekte-overstijgende aanpak.

Dit is gebaseerd op de Quadruple Aim: het verbeteren van de kwaliteit van zorg, de gezondheid van de populatie, het verlagen van de zorgkosten en het verhogen van tevredenheid van medewerkers.

Onderzoek

In 2018 is de dataset met gegevens uit de huisartseninformatiesystemen (HIS) gekoppeld aan CBS- en Vektis data. Op basis van deze data is gekeken of er subgroepen van chronisch zieke patiënten te identificeren zijn die qua kenmerken op elkaar lijken. De aandacht ligt op patiënten die voor de meeste werkdruk in de huisartsenpraktijk zorgen: patiënten met een bovengemiddelde zorgzwaarte of behorend tot de 10% grootste zorggebruikers.

Uit de analyses blijkt dat de 6% van de patiënten die complex chronisch ziek zijn gedefinieerd, verantwoordelijk zijn voor 23% van alle contactmomenten met de huisartsenpraktijk. In het vervolg van 2017 lag het accent van het onderzoek op die 6% van de patiënten.

 

Subgroepen

Uit de analyses blijkt dat er vier verschillende subgroepen zijn:

  • Ouderen met partner (39.5%)
  • Alleenstaande ouderen (25.9%)
  • Werkenden van middelbare leeftijd met gezin (22.7%)
  • Uitkeringsafhankelijken van middelbare leeftijd (11.9%)
 

Wat hebben we gedaan?

Tijdens de Sandwichcursus chronische zorg in november 2018 heeft professor Dirk Ruwaard (universiteit van Maastricht) de resultaten gepresenteerd en verteld over de vervolgstappen die we het komende jaar gaan zetten. Ook hebben we in 2018 vier focusgroepen georganiseerd, waarin is gediscussieerd of de subgroepen zoals hierboven gedefinieerd herkenbaar zijn voor onze huisartsen en praktijkondersteuners.

Volgend jaar

Komend jaar gaan we aan de slag met een literatuurreview, organiseren we opnieuw focusgroepen om per subgroep doelen en interventies te bepalen en tot slot gaan we het programma implementeren en evalueren in een kleinschalige pilot.

In 2019 zoeken we aansluiting op de huisartsenpraktijken en vullen we het programma verder in.

Sophie de Reus, kwaliteitsadviseur

P&O

Onze werkzaamheden op het gebied van P&O zijn dit jaar nieuw. Hieronder lees je meer over de flexpool en het herintrederstraject. Ook gaan we ons vanaf nu bezighouden met de interne HRM organisatie. Dit vraagt om structureren én professionaliseren. Ook gaan we ons HR dienstenaanbod voor onze huisartsen vormgeven en aan de praktijken aanbieden.

Flexpool

In februari ging de HZD flexpool live. Praktijkondersteuners, dokters- en apothekersassistenten kunnen via deze pool gevonden en ingezet worden voor tijdelijke vervanging. Als snel werd duidelijk dat de vraag naar vervanging groter is dan het aanbod van medewerkers. HZD flexpool heeft daarom, naast de doktersassistenten die al werkzaam zijn binnen de praktijken, ingezet op de werving van doktersassistenten die nog niet in Drenthe werken.

Herintrederstraject

We zijn een herintrederstraject gestart. Dit traject van 3 maanden is een samenwerking van HZD, CHD, Doktersdienst Groningen, Dokterswacht Friesland en de noordelijke ROC’s met als doel om op korte termijn oud-doktersassistenten op te frissen voor de dagpraktijken, de huisartsenposten en de flexpool. Het is dus een verkorte opleiding voor doktersassistenten die al een tijdje niet meer in het vak werkzaam zijn geweest. Dit traject krijgt in september 2019 een vervolg in Drenthe.

Via het herintrederstraject hebben we al 7 doktersassistenten voor de flexpool opgeleid.

Martien Roemeling, P&O adviseur

ICT

VIP Samenwerken

De digitale revolutie zorgt voor een meer versnipperde digitale infrastructuur en de strenger wordende privacywetgeving maakt het lastiger gegevens met elkaar te delen. Om binnen deze bewegingen de samenwerking met zowel het sociale domein als met de ziekenhuizen te versterken hebben we in 2018 ingezet op het uitbreiden van VIP samenwerken. 

Wat is VIP Samenwerken?

Een instrument dat het mogelijk maakt om binnen netwerken met en over patiënten te communiceren waar nodig. Bijna al onze huisartsenpraktijken zijn inmiddels getraind in het gebruik van VIP Samenwerken.

2019 is het jaar waarin we het gebruik van VIP Samenwerken gaan uitbreiden, denk bijvoorbeeld aan de communicatie met ziekenhuizen.

Jeanet Scheper, praktijkconsulent