Voorwoord

Voorwoord

Beste lezer,

Dit jaar vierden de Drentse Huisartsen Coöperatie en wij ons tienjarig jubileum. Tien jaar geleden zijn we begonnen als zorggroep voor de ketenzorg, van voor en door huisartsen. Inmiddels zijn we dé regio-organisatie voor de eerste lijn in Drenthe.

Van zorggroep naar regio-organisatie

Waar we zijn begonnen met de ketenzorg van Diabetes Mellitus type 2, heeft de integrale chronische zorg zich in de loop van de tijd verder ontwikkeld. COPD, CVRM en de organisatie van ouderenzorg zijn er bijgekomen. In 2016 startten we met een onderzoek naar de vorming van een integraal chronisch zorgprogramma. Nieuw in 2017 was de ontwikkeling van een programma voor Hartfalen en Atriumfibrilleren. Kortom, de integrale chronische zorg, en ook wij als organisatie, hebben de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt.

Ook helpen we onze huisartsenpraktijken steeds meer bij het maken van verbinding met andere zorgverleners en het sociale domein. Dit sluit aan bij onze nieuwe rol als de regio-organisatie in Drenthe. De wijziging van Zilveren Kruis in de financieringsstructuur van de Organisatie en Infrastructuur (O&I) was hiervoor mede de aanleiding.

Organisatie en infrastructuur (O&I)

O&I is een landelijk bekostigingsmodel en gericht op het faciliteren en ondersteunen van aangesloten zorgverleners, zodat zij zich primair kunnen richten op direct patiëntgebonden zorg. Infrastructuur is  belangrijk voor het maken van samenhangende afspraken in de eerste lijn op regionaal niveau met gemeenten, ziekenhuizen en zorgorganisaties. Dit draagt bij aan het verbeteren van de organisatie van de eerste lijn in de provincie Drenthe en aan de sterke positie van de Drentse huisartsen.

Wij hebben in 2018 als een van de eerste huisartsenorganisaties in Nederland een meerjarenafspraak (2019-2021) gemaakt met Zilveren Kruis voor de O&I. Ook hebben we een regioplan geschreven voor verbetering van de verbinding tussen praktijk-, wijk- en regiomanagement. De komende drie jaar gaan we hier samen met onze huisartsen mee aan de slag.

Prominente rol huisartsen

Onze rol als regio-organisatie draagt bij aan de steeds prominentere rol die huisartsen innemen. In 2018 hebben we hard gewerkt aan deze positionering. Deze rol en positie zijn voornamelijk zichtbaar geworden door deelname aan het kernteam ‘herstructurering ziekenhuiszorg’ onder leiding van Gupta, de Drentse Zorgtafel, het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) en het AZNNN (Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland).

Wij zien de volgende 10 jaar met vertrouwen tegemoet!

Ron Wissink, Stefan Meinema | Directie HZD

RvC

Vanaf 1 april 2017 hebben we een Raad van Commissarissen (RvC) die toezicht op ons houdt volgens de Governance Code Zorg 217. De RvC staat ons met raad en daad bij en bestaat uit Wouter van der Kam, Chris Zegers en Margreet de Graaf. Alle drie vertegenwoordigen zij een verschillend maatschappelijk veld: zorg, financieel en publiek domein. 

Voorwoord

Waar in het eerste jaar van de Raad van Commissarissen de nadruk lag op beeldvorming over HZD, hebben we in 2018 verdieping op inhoudelijke thema’s gezocht, zodat we onze rol als sparringpartner van de directie verder konden vormgeven. De belangrijkste ontwikkelingen rondom en binnen HZD hebben we nauwlettend gevolgd. Resultaat van de inhoudelijke verdieping is dat de directie werd gevoed op actuele thema’s vanuit een ander perspectief. De intentie van de verdieping is dat dit de directie helpt bij het scherp stellen van de rol, positie en positionering van HZD.

Positionering

Halverwege 2018 heeft HZD, samen met het bestuur, de rol van de huisartsen stevig gepositioneerd in de kerngroep van 'Zorg voor de regio' dat over de herstructurering van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Noordoost-Groningen gaat. Ook hierdoor zijn de huisartsen volgend jaar volop betrokken bij de invulling van de toekomstige (huisartsen-)zorg in dit gebied.

Maar ook buiten de eerste lijn is vanuit HZD hard gewerkt aan de positionering van de huisartsen. Zo is bijvoorbeeld op het vlak van  GGZ, samen met GGZ Drenthe, een intensief traject doorlopen om de samenwerking tussen huisartsen en GGZ te verbeteren. Binnen de transmurale samenwerking is gezamenlijkheid tussen de ziekenhuizen en HZD gerealiseerd. Structurele bestuurlijke overleggen met de Raden van Bestuur van de Drentse ziekenhuizen zijn belegd. Ook is een begin gemaakt met verkenning van de inhoud en de structuur van een samenwerking tussen HZD en CHD.

Netwerkorganisatie

Binnen de zorg vindt, vanuit de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek-gedachte’, steeds meer verschuiving plaats van zelfstandig opererende organisaties naar samenwerkende organisaties binnen netwerkstructuren. De huisartsenzorg heeft hierin een spilfunctie en vormt het hart van de eerste lijn. Het besluit van de huisartsen in Drenthe om HZD vanaf 2019 als regio-organisatie voor de eerste lijn in Drenthe aan te merken, ligt dan ook in het verlengde van deze ontwikkeling. De Raad van Commissarissen heeft de invulling en consequenties van deze rol voor HZD uitvoerig met de directie besproken en ziet deze stap vol vertrouwen tegemoet.

Professionalisering

Niet alleen in de doorontwikkeling van de dienstverlening en positionering van HZD, maar ook in de bedrijfsvoering signaleren we verdere professionalisering. Eind 2018 is met een nieuwe leidinggevende structuur al geanticipeerd op een snelgroeiend team, waarbij het kenmerkende platte, informele karakter van de organisatie behouden blijft. Dit karakter is ook merkbaar in de nieuwe huisvesting aan de Stationsstraat.

Vertrouwen

Als Raad van Commissarissen zijn we trots op wat HZD in 2018 heeft bereikt door de inzet van de directie en het HZD-team. Wij kijken uit naar het vervolg van alle ontwikkelingen in 2019.

Namens de Raad van Commissarissen,
Wouter van der Kam, voorzitter